Žákovská samospráva při ZŠ Přimda Tisk


Cíle žákovské samosprávy:

- žáci se aktivně podílejí na životě školy

- učí se komunikačním dovednostem (ve vztahu mezi sebou i ve vztahu k dospělým)

- o svých přáních, problémech, které vyplývají z třídnických hodin, informují prostřednictvím svých zástupců vedení školy

- na schůzkách s vedením školy seznamují členové samosprávy vedení školy s náměty na konání akcí, které by samospráva chtěla organizovat

- za podpory vedení školy realizují akce, které s vedením školy zástupci samosprávy projednali

- při svých aktivitách požádají o pomoc i nepedagogické pracovníky školy

Stanovy žákovské samosprávy:

- žáci jsou voleni třídními kolektivy jednou ročně

- žáci 1. – 9. ročníků volí do samosprávy dva zástupce

- členové zastupují na schůzkách svou třídu, přednášejí její požadavky, prezentují názory, navrhují řešení

- členové samosprávy jsou povinni pravidelně a pravdivě o obsahu schůzek samosprávy informovat spolužáky a třídní učitelku

- zvolení členové jsou povinni zúčastnit se schůzek, případná neúčast musí být omluvena

- pokud jsou nemocni oba členové samosprávy zastupující třídu, může třídní kolektiv na jednání samosprávy poslat svého zástupce

- člen, který se bez omluvy nezúčastní tří schůzek, nebo neplní zadané úkoly, může být členy samosprávy vyloučen

- o vyloučení musí hlasovat nadpoloviční většina členů samosprávy

- stručné zápisy z jednání samosprávy jsou zveřejňovány na nástěnce samosprávy, na webových stránkách  školy

- na nástěnce a webových stránkách školy informuje samospráva o akcích, které pořádá

Práva a povinnosti člena samosprávy:

- právo volit a být volen

- pravidelně se zúčastňovat schůzek samosprávy

- přicházet s novými nápady, které by mohly zlepšit prostředí školy

- snažit se pojmenovat to, co některé spolužáky trápí a pokusit se společně s dospělými problém vyřešit

- komunikovat s třídním kolektivem a předávat jim informace

- informovat samosprávu o připomínkách třídních kolektivů, projednat jejich žádost

- připravovat rozhlasová hlášení

- pomáhat při organizování společných akcí